You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

การบริการ

  1. ให้การดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
  2. วางแผนการพยาบาลต่อผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล (Personal Care)
  3. ให้ความช่วยเหลือ พัฒนาความสามารถและฟื้นฟูสุขอนามัย
  4. กายภาพบำบัดทุกวันตามความเหมาะสม
  5. ให้การดูแลและการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชม.
  6. มีระบบรักษาความปลอดภัย รปภ. และกล้องวงจรปิดครอบคุมทุกพื้นที่
  7. จัดโภชนาการอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
  8. อาหารมื้อหลัก 3 มื้อ ต่อวัน
  9. กรณีให้อาหารแบบสายยางหรือการฟิตอาหาร 4 มื้อต่อวัน
  10.  บริการรถรับ-ส่งผู้สูงอายุ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล ในกรณีที่มีการนัดพบแพทย์